drukuj drukuj

Gwarancja

Strona główna » Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

§1 - 1. Producent Okien i Drzwi REN-POL Sp.J. udziela Odbiorcy gwarancji jakości na stolarkę otworową, wyprodukowaną przez siebie. Szczegółowy wykaz produktów objętych gwarancją określony zostaje każdorazowo pomiędzy stronami w umowie sprzedaży stolarki budowlanej.
Podpisanie umowy sprzedaży stolarki budowlanej oznacza zaakceptowanie warunków gwarancji.
Niniejsza karta gwarancyjna jest potwierdzeniem udzielonej gwarancji.

2. Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem lub wadami materiałowymi (wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy) ujawnione w ramie, okuciu, szybie lub powłoce malarskiej.


3. Na wyroby stolarki okiennej wykonywanej przez "REN-POL Sp.J." udzielamy gwarancji na okres:

    5 lat – konstrukcja szyby okucia, powłoka malarska w kolorze: RAL (kryjący), lazur ciemny
    4 lata – powłoka malarska w kolorze lazur jasny
    2 lata – drzwi zewnętrzne
    2 lata - parapety
    1 rok – kształty (koło, łuk, trapez, elipsa, trójkąt, inne), szprosy (międzyszybowy, naklejany, nakładany, konstrukcyjny), przewietrzaki, ozdobne listwy     przymykowe, drewniane okapniki


Przy montażu wykonywanym przez Autoryzowany Punkt Sprzedaży i Montażu, licząc od potwierdzonej daty zakończenia montażu.
Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancyjnego

UWAGA!!!
Elementy stolarki malowane kolorami lazurowymi mogą różnić się odcieniem.

4. Na okna i drzwi kupione w Fabryce „REN-POL Sp.J.” bez usługi montażowej udzielana jest gwarancja na okres 3 miesiący licząc od daty zakupu. Wady okien i drzwi powstałe w skutek wadliwego montażu przez Klienta nie podlegają reklamacji.

§2 - 1. Gwarancją objęte są wyroby, które:

    przed zamontowaniem były składowane i magazynowane zgodnie z wymaganiami w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych, o utwardzonym podłożu;
    zostały zamontowane zgodnie z "Instrukcją montażu stolarki otworowej" stanowiącą załącznik do niniejszej karty gwarancyjnej;
    były konserwowane zgodnie z "Instrukcją pielęgnacji i konserwacji" stanowiąca załącznik do niniejszej karty gwarancyjnej.

2. Szczegółowy wykaz produktów (okien i drzwi balkonowych) objętych gwarancją jest zamieszczony na dowodzie sprzedaży (fakturze).

§3 - 1. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwych wyrobów.
2. Sposób naprawy wyrobu ustala udzielający naprawy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Producenta, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, Odbiorca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwych  wyrobów. W przypadku wymiany Odbiorca jest zobowiązany do zwrotu wadliwych wyrobów.

§4 - 1. Ewentualne stwierdzone wady objęte gwarancją należy zgłaszać pisemnie w miejscu zakupu okien i drzwi.
2. Sprzedawca ma obowiązek wypełnienia druku "zgłoszenia reklamacyjnego" i niezwłocznego przekazania go podmiotowi uprawnionemu przez Producenta do rozpatrywania reklamacji.
3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych tj. przyjęcia reklamacji i ewentualnych późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest przedłożenie Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (fakturą).
4. Przedstawiciel Producenta lub osoba przez niego upoważniona oceni zasadność reklamacji oraz określi rodzaj wad w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Czas usunięcia usterek i wad wynosi 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji z wyjątkiem czasu potrzebnego na sprowadzenie materiałów (okuć, farb) z poza kraju.
6. W uzgodnieniu z Odbiorcą, termin, o którym mowa w punkcie 5, może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obiektywnych (np. warunki meteorologiczne).
7. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe wezwanie pracowników producenta powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów.
8. Zamawiający zapewnia każdorazowo Producentowi lub osobą przez niego upoważnionym dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek.
9. Uniemożliwienie przez Zamawiającego dostępu producentowi lub jego przedstawicielowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako odstąpienie od reklamacji.

§5 - 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

2. Gwarancji nie podlegają:

    uszkodzenia mechaniczne powstałe po odbiorze stolarki
    uszkodzenia wynikłe ze złej eksploatacji wyrobów niezgodnej z "Instrukcją użytkowania okien i drzwi"
    uszkodzenia powstałe na skutek działania gruboziarnistych środków czyszczących, taśm klejących, substancji zawierających chlor, kwas lub rozpuszczalnik,
    różnice w odcieniach farb uwarunkowanej materiałem ramy okiennej,
    mechaniczne uszkodzenia zespołów szybowych,
    uszkodzenia powstałe na skutek działania przypadków losowych niezależnych od producenta: warunków atmosferycznych (gradobicie, powódź), żrących związków chemicznych itp.
    uszkodzenia powstałe w wyniku nadmiernej względnej wilgotności powietrza przekraczającej 59 %,
    skutki braku konserwacji okuć,
    okresowe regulacje okuć wymagane w trakcie eksploatacji okien,
    skutki braku konserwacji powłoki lakierniczej,
    drobne szczeliny na łączeniu listew przymykowych
    zjawisko załamania się światła na szybie tkz. efekt tęczy
    zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, będące wynikiem złej wentylacji pomieszczeń
    przebarwienia powłoki lakierniczej i uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowane zbyt wysoką, tj. przekraczającą 59 %, względną wilgotność powietrza w   pomieszczeniach
    przebarwienia białych powłok lakierniczych, powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj. żywica
    niewielkie zmiany w barwie drewna lub naniesionej warstwie lakieru, za co naturalny sposób odpowiedzialne są warunki atmosferyczne
    złe funkcjonowanie okuć i konstrukcja stolarki w przypadku, gdy gabaryty lub kształty okien i drzwi są niezgodne z Aprobatą Techniczną, a zlecone przez Nabywcę do realizacji w wykonaniu indywidualnym
    wyciek żywicy z ramy i skrzydła
    uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których stolarka została zamontowana
    wady niezauważalne z odległości 3 m

§6 - 1. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku:

    samowolnego dokonywania przeróbek (strugania ram i ościeżnic, zmiany okuć);
    braku daty zakupu, podpis i pieczęci sprzedawcy na karcie gwarancyjnej;
    dokonywania samowolnie zmian w karcie gwarancyjnej;
    stwierdzenia faktu zamocowania bezpośrednio do elementów stolarki wszelkiego rodzaju krat i zabezpieczeń, o ile naruszają one konstrukcję okna;
    zamalowania uszczelek lub okuć;
    uzyskania obniżki cenowej z tytułu trwałych wad
    stwierdzenia faktu zamontowania stolarki przed wykonaniem tzw. prac mokrych w budynku (tynki, posadzki), prowadzących do pęcznienia drewna i zniszczenia stolarki.
    stwierdzenie faktu, że po zamontowaniu stolarki, prace budowlane w budynku zaliczające się do tkz. prac mokrych (m. in. tynki, posadzki) były wykonane niezgodnie   zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Niewłaściwe wentylowanie prowadzi do pęcznienia drewna, paczenia się skrzydeł i ram, złe funkcjonowanie okuć, uszkodzenia   powłoki lakierniczej (m. in. odpryski, przeżółknięcia, przebarwienia, złuszczenia lakieru) i generalnego zniszczenia stolarki


2. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania wyrobu, niewłaściwej obsługi, konserwacji i niewłaściwego przechowywania wyrobu oraz z innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika.

3. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Odbiorca.
Uprawnienia Zamawiającego z gwarancji wygasają w przypadku nie uregulowania płatności w terminie.

§7 - 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.

Prywatność i pliki cookie | Logowanie